Privacybeleid vzw Time for Lyme

Versie 2.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2019/01/31.

Deze website wordt beheerd door vzw Time for Lyme, hierna te noemen TfL.

TfL verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Annelies Verkeyn op info@timeforlyme.eu

Verwerkingsdoeleinden

TfL verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. ledenbeheer, organisatie van activiteiten op basis van lidmaatschap, klantenadministratie, vrijwilligerswerking, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

TfL gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan TfL heeft verstrekt. Als u TfL om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt TfL de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal TfL de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt TfL de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer, aan met TfL gerelateerde vennootschappen en/of verenigingen, bezorgdiensten en/of uw bank worden verstrekt. Als u deelneemt aan een door TfL georganiseerde activiteit, kan TfL de persoonsgegevens gebruiken in het kader van de verzekering. Daarnaast kan TfL uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van TfL die interessant voor u zouden kunnen zijn of om subsidiëring door de overheid te bekomen. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met info@timeforlyme.eu

Om ervoor te zorgen dat de website van TfL goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt TfL bezoekgegevens van haar website bij. TfL gebruikt hiervoor “cookies” en/of vergelijkbare technieken. Details hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a. toestemming en b. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere gerelateerde vennootschappen en/of verenigingen (van vzw Time for Lyme) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met TfL verbonden zijn of met enige andere partner van TfL. De categorieën van derden zijn leveranciers van drukwerk en printing, boekhoudkantoor, hostingproviders en mailingproviders.

TfL garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@timeforlyme.eu.

Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.

Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot info@timeforlyme.eu

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Websites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Wijzigingen Privacy Verklaring

TfL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Vzw Time for Lyme
Debustraat 5 – B-8501 Bissegem (Kortrijk)
info@timeforlyme.eu