In 2017 is het mogelijk een subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen bij de vzw Time for Lyme in het kader van hun onderzoeksprioriteiten.

In 2017 is het mogelijk een subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen voor maximaal €50.000,- per project. De jury, bestaande uit de leden van de raad van bestuur en een wetenschappelijk team, zal na beraadslaging de beslissing bekendmaken aan de begunstigde(n) eind april 2017.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 10 april 2017. De aanvragen dienen aangetekend en in tweevoud te worden verstuurd. Datum van poststempel is bepalend.

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten die effectieve starten tussen 1 mei en 1 september 2017.

Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de besluiten van het bestuur van de vzw Time for Lyme betreffende het al dan niet toekennen van subsidies.

Onderzoeksproject 2017

Gezondheidseconomische studie naar de sociale lasten van Lyme borreliose in België van start
Tijdens het academiejaar 2017/2018 wordt binnen de onderzoeksprioriteiten van vzw Time for Lyme een ‘burden-of-illness’-studie uitgevoerd van Lyme borreliose in België. De studie wordt geleid door Prof. L. Annemans, hoogleraar in de gezondheidseconomie aan de UGent. Bedoeling is om zowel de economische als de gezondheidsgevolgen in kaart te brengen. Dergelijke analyse werd nooit eerder uitgevoerd. Het project wordt gefinancierd door vzw Time for Lyme met opbrengsten afkomstig uit allerlei benefietacties (o.a. Music for Life acties 2016 en 2017 t.v.v. vzw Time for Lyme).

Bij deze meteen ook een warme oproep aan alle leden, familie, vrienden en sympathisanten om een Music for Life of andere actie op te zetten t.v.v. Time for Lyme! Je vindt ons bij de goede doelen op:

https://dewarmsteweek.be/goede-doelen

Alvast bedankt!
De bestuursleden van vzw Time for Lyme